[ Prijava ]
dr. sc. Edin Mujčić, van. prof.

Edin Mujčić rođen je 1973.godine u Tuzli. Osnovnu i srednju elektrotehničku školu završio je u Tuzli, nakon čega se 1993.godine upisao na Fakultet elektrotehnike u Tuzli. Diplomirao je i magistrirao na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli 1998. odnosno 2005. godine respektivno. Postdiplomski doktorski studij je upisao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu 2007. godine. Kvalifikacijski doktorski ispit je položio u martu 2011. godine, a javni razgovor održao je u januaru 2013. godine. Doktorsku tezu pod nazivom „Upravljanje teleoperacijskim sustavom zasnovano na valnim varijablama uz promjenjivo komunikacijsko kašnjenje“ je odbranio 19. novembra 2013. godine.


Po završetku studija radi u JU osnovna ško la «Dubrave» Dubrave, nakon čega zasniva radni odnos u JU Mješovitoj elektrotehničkoj i drvoprerađivačkoj srednjoj školi u Bihaću i tu ostaje do oktobra 2000. kada prelazi u radni odnos na Tehnički fakultet u Bihaću gdje radi do danas.

Glavna područja njegovog znanstvenog interesa su: automatika, teleoperacije preko Interneta, elektronika i mikroprocesorski sistemi. Ima izbor u zvanje docenta na oblasti: elektronika i automatika. Kao docent sudjeluje u nastavi na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću i voditelj je Elektrotehničkog odsjeka.

Edukacija i akademske titule
STEPENNAZIV TEZE
Doktor nauka, disertacija
PhD Thesis
"Upravljanje teleoperacijskim sustavom zasnovano na valnim varijablama uz promjenjivo komunikacijsko kašnjenje", 19.11.2013. god., Fakultet elektrotehnike i računarstva - Sveučilište u Zagrebu
Magistar nauka, teza
Master Thesis
"Sinteza teksta u govor za bosanski jezik", 19.03.2005. god., Fakultet elektrotehnike i mašinstva u Tuzli
Diplomski studij
Diploma Thesis
12.10.1999. godine, Fakultet elektrotehnike i mašinstva u Tuzli

Curriculum Vitae (CV)
Bosanski: CV
Engleski: CV-EN

Info blok
  • Objavljeno u kategorijama:PROFESORI
  • Objavio korisnik Webmaster
  • Pročitana 7614 puta
Univerzitet u Bihaću