Elektronski zbornik objavljenih radova uposlenika Tehničkog fakulteta za 2015. godinuAutori Naslov rada
Aladin Crnkić, Fatka Kulenović PRIMJENA PROGRAMSKOG PAKETA MATHEMATICA U ANALIZI LINEARIZIRANE STABILNOSTI EKVILIBRIJUMA JEDNOG SISTEMA DIFERENTNIH JEDNAČINA
Aleksandra Cvetićanin, Atif Hodžić Technological process of making wooden staircases
Alen Hodžić, Edin Mujčić Teleoperation System Control Based on The Method for Supervisory Control With Variable Time Delay
Amel Toroman, Adnan Ramakić MATEMATIČKO MODELIRANJE I SIMULACIJA ISTOSMJERNOG MOTORA U PROGRAMSKOM PAKETU MATLAB
Bahrudin Hrnjica, Fadil Islamović, Zijah Burzić, Dženana Gačo MODELIRANJE J INTEGRALA KORIŠTENJEM UMJETNIH NEURONSKIH MREŽA
Damir Hodžić, Amel Džanić PRIMJENA SOFTVERA AxisVM KOD ANALIZE KONSTRUKCIJA PRIMJENOM METODE KONAČNIH ELEMENATA
Edina Karabegović, Kasim Stupac, Mehmed Mahmić HYDROFORMING OF WELDED AND SEAMLESS TUBES
Edvin Bolic, Dženana Gačo, Samir Mustafić PONAŠANJE VIJČANIH VEZA U DRVENIM KONSTRUKCIJAMA PRI SEIZMIČKIM OPTEREĆENJIMA
Elvis Hozdić, Seid Žapčević, Peter Butala KIBERNETSKO FIZIČKE STRUKTURE ZA NOVE AUTONOMNE RADNE SISTEME
Ermin Husak, Isak Karabegović, Safet Isić UPOREDNA ANALIZA GRADIJENTNIH I HEURISTIČKIH METODA KOD OPTIMIZACIJE KONZOLE
Fadil Islamović, Mirzet Beganović, Zijah Burzić, Dženana Gačo EKSPERIMENTALNA ISPITIVANJA MEHANIČKIH SVOJSTAVA KOMPOZITNIH MATERIJALA SAVIJANJEM
Fatka Kulenović, Aladin Crnkić METODE MATEMATIČKOG PROGRAMIRANJA ZA RJEŠAVANJE OTVORENOG PROBLEMA ALOKACIJE
Jasna Hamzabegović LOGOPED PROGRAMER VLASTITOG TERAPIJSKOG SOFTVERA
Jasna Hamzabegović, Damir Kalpić Razvojno okruženje za logopede
Karmelita Pjanić, Jasna Hamzabegović Are future teachers methodically trained to distinguish good from bad educational software
Luka Panić, Atif Hodžić, Ekrem Nezirević STRANGTHENING COMPETITIVENESS OF BosniaHerzegovina WOOD INDUSTRY THROUGH THE IMPLEMENTATION OF EU STANDARDS
Minka Ćehić, Atif Hodžić, Redžo Hasanagić NOVE TEHNOLOGIJE ZA PRERADU DRVETA U FUNKCIJI POVEĆANJA KVALITETE PROIZVODA
Minka ĆEHIĆ, Salah Eldien OMER
Namira Krupić, Edin Mujčić MIKROKONTROLER PIC16F877A I NJEGOVA UPOTREBA ZA UPRAVLJANJE ISTOSMJERNIM MOTOROM
Namira Krupić, Edin Mujčić OBRADA ZVUČNIH SIGNALA PRIMJENOM PROGRAMSKOG JEZIKA MATLAB
Salah Eldien OMER, Minka ĆEHIĆ
Sara Kečalović, Damir Hodžić Timber roof structure queen truss
Seid Žapčević, Peter Butala OTKRIVANJE ZNANJA I METODE RUDARENJA PODATAKA U PROIZVODNIM SISTEMIMA